A. ALGEMENE BEPALINGEN
A1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere registratie, aanbieding, offerte of andersoortige overeenkomst tussen een gebruiker (de inschrijver) en Huisdier-registratie.nl
A2.    De databank van Huisdier-registratie.nl is een eigendomsregister.
A3.    De inschrijver is altijd zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en de mutaties daarop.
A4.    Inschrijvingen en wijzigingen kunnen en mogen door derden gedaan worden voor de respectievelijke eigenaar van het gezelschapsdier en/of voor de houder.  Uisluitend aan deze inschrijver wordt het bewijs van registratie en factuur en indien nodig nadere gegevens digitaal via e-mail verstrekt tenzij deze voor derden registreert.  De bescherming van deze vertrouwelijke gegevens geschiedt geheel voor rekening en risico van de inschrijver en de eigenaar/houder.
A5.    Bij mogelijke geschillen over een registratie, kan de desbetreffende registratie door Huisdier-registratie.nl in quarantaine worden geplaatst. De inschrijving kan vervolgens uitsluitend gewijzigd worden door een gemeenschappelijk verzoek van de inschrijver en de derde partij dan wel door een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk oordeel.
A6.    Wanneer de inschrijver niet meer te achterhalen is, en dat is het geval wanneer de inschrijver niet reageert op 2 brieven (waarvan 1 aangetekend), 8 weken na elkaar, op het adres dat door de desbetreffende inschrijver zelf is opgegeven, wordt die inschrijver geacht de inschrijving te hebben prijsgegeven.

A7.       Huisdier-registratie.nl heeft het altijd het recht om een inschrijving te weigeren of wijzigen. De inschrijver erkent dat  Huisdier-registratie.nl  nimmer aansprakelijk is voor een onjuiste of onvolledige registratie.  

B. BIJZONDERE BEPALINGEN
B1.    Het met de inschrijving gemoeide bedrag dient voldaan te zijn voordat door de  Huisdier-registratie.nl de  inschrijving koppelt aan de centrale databank van de overheid. .
B2.     Huisdier-registratie.nl bepaalt de hoogte van de inschrijvingsprijs, de inschrijvingsduur en het uitschrijvingsmoment. Zij is tevens gerechtigd tussentijds wijzigingen door te voeren wanneer regelgeving van overheidswege dat noodzakelijk maakt, dan wel wanneer de Huisdier-registratie.nl dat zelf noodzakelijk vindt.
B3.    In de door Huisdier-registratie.nl geëxploiteerde databank wordt het identificatienummer van het huisdier gekoppeld aan de adresgegevens die de inschrijver heeft opgegeven.
B4.    Huisdier-registratie.nl is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door een onjuiste of onvolledige inschrijving nu deze gegevens door de inschrijver zelf zijn aangeleverd.
B5.    De aansprakelijkheid van Huisdier-registratie.nl voor (directe) schade is in elk geval te allen tijde beperkt tot het inschrijvingsbedrag. Indirecte schade is door  Huisdier-registratie.nl uitdrukkelijk uitgesloten.
B6.    Huisdier-registratie.nl heeft het recht om meldingen ongedaan te maken indien blijkt dat een particulier zich als beroepsfokker heeft ingeschreven.
B7.    Iedere inschrijver vrijwaart Huisdier-registratie.nl voor mogelijke aanspraken van derden, welke verband houden met de desbetreffende inschrijving.
B8.    op alle rechtsbetrekkingen tussen  Huisdier-registratie.nl en een inschrijver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie dient de zaak te worden voorgelegd voor de rechter, die volgens het Nederlandse recht bevoegd is.